RKVV Fiducia

Notulen ALV 2022

Notulen ALV 2022

Geplaatst op: 16/11/2023

 

Françoise opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De laatste vergadering heeft enkele jaren geleden plaatsgevonden, oorzaak de pandemie. Op de laatste vergadering is het voorstel geopperd om de ALV op een trainingsavond te houden. Hier hebben we als bestuur gehoor aan gegeven. De opkomst is goed. De nieuwe gezichten binnen het bestuur worden later in deze Notulen voorgesteld.

 

Vaststellen Notulen 18-10-2019 jl. Geen op- en of aanmerkingen.

 

Bestuursverkiezingen.

· Secretariaat: Riena v.d. Heuvel heeft enkele weken geleden per direct aangegeven te gaan stoppen. Riena blijft wel Sportlink verzorgen, de overige taken zijn verdeeld onder het bestuur. We zijn nog op zoek naar invulling van deze taak. Heb je interesse dan mag je contact opnemen met Françoise.

· Jeugdcommissie: binnen de jeugdcommissie zijn nieuwe jeugdbestuursleden actief. Erika v. Bakel heeft haar taken overgedragen aan Bram d. Mulder, Kaylian Peeters en Jolanda v.d. Waal. Bram d. Mulder heeft namens de jeugdcommissie zitting binnen het bestuur van Fiducia.

· Penningmeester: Toon v. Zeeland heeft zijn taak als penningmeester overgedragen aan Sabine Ploegmakers. Zij zal de taken van Toon overnemen.

· Algemene zaken: Martien Ploegmakers heeft zijn bestuursfunctie overgedragen aan Maarten v.d. Heuvel. Martien is op passende wijze bedankt voor zijn inzet.

· Voorzitter: Françoise heeft aangegeven haar taken te willen overdragen. We zijn nog op zoek naar invulling van deze taak. Heb je interesse dan mag je contact opnemen met Françoise.

 

D.m.v. handopsteking zijn alle nieuwe bestuursleden gekozen door de aanwezigen leden van Fiducia. Alle aftredende leden zijn bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. We wensen de neiuwe bestuursleden erg veel succes.

 

Financieel verslag.

Sabine Ploegmakers is sinds 1 juli 2022 penningmeester van Fiducia. Sabine geeft een toelichting van het financieel verslag, seizoen 2021/ 2022. Iedere aanwezigen heeft het financieel verslag kunnen inzien. Het afgelopen jaar hebben we extra Kosten gehad door onvoorziene problemen. Gelukkig hebben we wel een positief saldo gedraait. Begroting seizoen 2022 / 2023 is toegelicht. Stijging van de energie prijzen is een groot punt van aandacht. Voor de eerste helft van het seizoen is het contract nog goed, daarna wordt de prijs 3 keer verdubbeld. Energie wordt een hoge kostenpost. Er is door de vereniging naar preventive maatregelingen gezocht om de energie kosten te drukken.

 

Om de Kosten van de energie gedeeltelijk te dekken zullen we de volgende acties uit moeten voeren:

· De kantine prijzen zijn met 10% verhoogd.

· Voor nu zit er 1 keer een energie toeslag van 10% in de contributie. Dit om nog groter verlies door de energie kosten te voorkomen. Wel is een belangrijk uitgangspunt dat de contributie voor iedereen betaalbaar blijft. De aanwezigen leden staan achter de contributie verhoging.

· We zijn op zoek naar andere manieren, om de sponsor inkomen omhoog te brengen.

 

Te verwachten grote kostenpost:

· Onderhoud buiten. Kosten ELCO, velden en andere werkzaamheden.

· Aanschaf LED-verlichting.

 

Te verwachten vergoedingen:

· Overheid denkt nog na over een tegen moet koming voor de energie Kosten. Dit horen we t.z.t.

· Vergoeding Erlinger vanuit de gemeente.

 

Als we als vereniging nu niets doen dan draaien we zeker erg veel verlies. Voor nu hebben we een positief saldo, dit is voor de toekomst erg belangrijk om de eventuele kosten die nog komen gaan veilig te stellen. Gelukkig hebben we nu nog geen leden verlies door de hoge kosten. Er wordt een idee geopperd voor Aanschaf van zonnepanelen, idee lease.

 

De kascommissie, Teun Gerrits, Bram v. Kessel en Stefan v. Leuken hebben de kascontrole gedaan dit zag er goed uit. Kascommissie volgende jaar: Teun Gerrits, Bram v. Kessel en Gerben v. Duijnhoven.

 

Toelichting en bijzonderheden commissies seizoen 2021/ 2022:

· Frank v.d. Heuvel geeft toelichting namens de Complexcommissie. Verslag is toegevoegd aan deze notulen.

· Bram d. Mulder geeft toelichting namens de jeugdcommissie. Verslag is toegevoegd aan deze notulen.

· Maarten v.d. Heuvel geeft toelichting namens Algemene zaken Fiducia. Verslag is toegevoegd aan deze notulen.

· I.v.m. afwezigheid van Eduard ligt Martijn v. Leuken het verslag toe van de Technische commissie. geeft toelichting namens de jeugdcommissie. Verslag is toegevoegd aan deze notulen.

 

Statuten Fiducia.

Per 01-07-2022 is de wet WBTR ( Wet, Bestuur en toezicht Rechtpersonen) ingegaan. Iedere vereniging moet voldoen aan de nieuwe wet bestuurders en toezichthouders. Hierin worden procedures en afspraken voor de vereniging vastgelegd. Gerrits van Gulick ( notaris) heeft voor onze vereniging de statuten vastgelegd. De statuten heeft ieder lid van Fiducia ontvangen via de mail ter inzake.

De statuten zijn besproken en goedgekeurd door de aanwezigen leden. Ook zijn de statuten doorgestuurd naar de KNVB.

 

 

 

 

 

Aktiviteiten commissie Fiducia.

De commissie is erg enthousiast en bezig met het organiseren van activiteiten binnen de vereniging om de inkomsten van de kantine te optimaliseren. Graag ziet de commissie dat er zoveel mogelijk leden Aanwezig zijn op die avonden. We merken dat het vaak dezelfde mensen zijn die komen en of Afwezig zijn. Steun de club en ben Aanwezig op de aktiviteiten, wedstrijden en clubavonden. Stimuleer clubleden en dorpsgenoten om te komen.

 

Rondvraag.

 

Marinus Verheggen.

Vanavond wordt de sponsor commissie gemist op deze vergadering. Dit is een belangrijk onderdeel als het gaat om de inkomsten van de club. Door bestuur wordt toelichting gegeven. Frans Ploegmakers en Puck Hendriks zijn afgemeld voor vanavond. Alle twee de heren zijn benaderd met de vraag zitting te nemen in het bestuur, hier is geen animo voor. Er vind frequent contact plaats met het bestuur en of de penningmeester. Via deze manier verloopt alles prima. Als bestuur hebben we het volgende verzoek gekregen:

· 1 persoon vanuit de Sponsorcommissie neemt zitting in het bestuur. Dit wordt met de commissie besproken.

· Kan er aan deze notulen een verslag van de Sponsorcommissie toegevoegd worden. Commissie wordt benaderd.

Dit onderwerp is besproken tijdens de bestuursvergadering van FIDUCIA, we gaan als bestuur kijken hoe we hier invulling aan gaan geven. Dit wordt besproken met de Sponsorcommissie.

 

 

Herman d. Groot.

· Alle informatie omtrent de club wordt nu digital aangeleverd en gecommuniceerd. Vraag is om ook informatie te delen via het Gemerts nieuwsblad. Niet iedereen heeft social media. Gemerts nieuwsblad is geen stabile factor of ze plaatsen niet alle informatie of ze vragen een financiele vergoeding voor het plaatsen van informatie namens de club. Voorstel wordt ook gedaan om activiteiten te communiceren via de dorpsagenda, die ontvangt iedereen ook via de mail. Dit voorstel wordt besproken in de Bestuursvergadering.

Dit onderwerp is besproken tijdens de bestuursvergadering van FIDUCIA. Het plaatsen van een artikel in het Gemerts nieuwsblad kost geld. We gaan bekijken of we via een ander kanaal de desbetreffende informatie kunnen verstrekken.

 

 

Wim v.d Berg.

· Kunnen wij als club ons inschrijven voor de organisatie van promotie wedstrijden. Dit is weer goed voor de opbrengsten van onze club. Vaak benaderen de clubs die het betreft, zelf een vereniging met de vraag om de wedstrijd daar te spelen. Dit wordt dan volledig door die club georganiseeerd. We kijken na of inschrijven mogelijk is.

· Pupil van de week. Is het een idee om dit weer op te pakken. Jeugdbestuur Fiducia gaat dit onder de aandacht brengen.

Dit onderwerp is besproken tijdens de bestuursvergadering van FIDUCIA. Promotie wedstrijden dit onderwerp wordt binnen de TC besproken ook wie dit gaat informeren. Pupil van de week wordt opgepikt door het Jeugdbestuur.

 

 

Hans v.d. Heijden.

Het bestaan van 75 jaar Fiducia is niet gevierd door de pandemie. Gaan we nu een feest organiseren met het 80 jr. bestaan. Op dat moment is er door de commissie besloten om het niet door te laten gaan en het ook niet te verplaatsen. Dit punt wordt besproken tijdens de Bestuursvergadering.

Dit onderwerp is ook besproken tijdens de bestuursvergadering van FIDUCIA. Onderwerp jubileum 80 jaar komt terug op de agenda bij het bestuur, na dit seizoen. Het is Afhankelijk van de gemaakte kosten bij Fiducia wat we hier mee gaan doen.

 

 

 

 

Martijn v. Leuken.

Kan de informatie m.b.t. 35+ team ook gecommuniceerd worden via social media. Maarten bespreekt dit met Jim Gommers. Gerben geeft aan dat de afspraak m.b.t. de contributie nog niet duidelijk is. Martijn pikt dit op.

Hier is actie op ondernomen door Maarten, de informatie is nu zichtbaar op social media.

 

 

Mededelingen:

· Het huldigen van de jubilarissen wordt niet meer gedaan op de ALV ( Algemene leden vergadering) . We willen er als vereniging meer aandacht aan schenken, dit wordt op een later tijdstip bepaald.

· We zijn op zoek naar een nieuwe kantine beheerder of invulling voor de kantine. Ronald gaat na dit seizoen er mee stoppen. De kantine is een belangrijke bron van inkomsten en moet draaiende blijven. Bij geen invulling wordt er door het bestuur gekeken om dit als vrijwillige taak in te zetten. We hebben als bestuur al veel lijntjes uitgezet, om personeel te werven helaas. Er moet invulling komen, sluiten is geen optie in deze tijd.

· Momenteel kampt bijna elke vereniging met te korten aan inzet van vrijwilligers.

Vandaar dat er door verschillende verenigingen kritisch wordt gekeken naar oplossingen voor eventuele samenwerking met andere kerkdorpen. Françoise heeft overleg gehad met het dorpsoverleg en met de voorzitter van VV Elsendorp om te inventariseren hoe hun de samenwerking op langer termijn zien, in de toekomst. Dit onderwerp is nu niet aan de orde, maar kijkend naar de toekomst over een aantal jaar is dit mss wel een eerste stap.

· Iedereen bedankt voor hem of haar aanwezigheid !!!

 

 

Toevoeging jaarverslag per commissie.

 

Algemene ledenvergadering Jeugdcommissie

Nieuw jeugdbestuur

Er is een nieuw jeugdbestuur in de Rips die de taken van Erika en Chantal zullen overnemen. De taken zijn als volgt verdeeld:

o Bram de Mulder

§ Secretariaat/voorzitter

§ Beheren mail

§ Zitting in hoofdbestuur

o Jolanda v/d Waal

§ Kantinediensten

§ Wedstrijdzaken

§ Aanspreekpunt voor trainers/leiders

o Kaylian Peeters

§ Materiaalbeheer

§ Toernooien

 

Samenwerking Elsendorp

De samenwerking met Elsendorp zal voortgezet worden zoals dat de afgelopen jaren is geweest. Hierbij zijn enkele taken gezamenlijk, zoals het organiseren van activiteiten en het maken van de teamindelingen. Elsendorp verzorgd de rijschema’s.

 

Terugblik afgelopen seizoen

Er is het afgelopen jaar weinig gevoetbald door corona. Dit jaar wordt de draad weer opgepakt zodat de jeugd weer een mooi seizoen kunnen voetballen.

 

 

 

 

 

Enkele aandachts- en knelpunten

o Teamindeling wordt af en toe moeilijker door de aantal jeugdspelers die we hebben. Soms net te veel voor één team, maar te weinig voor twee.

o Trainers/leiders zijn steeds moeilijker te vinden. We danken iedereen die zicht inzet voor de club maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden.

o Ook is het moeilijk om mensen te vinden die bereid zijn om een jeugdwedstrijd te fluiten. Max van Bakel fluit momenteel elke zaterdag een team waar wij als jeugdbestuur erg dankbaar voor zijn. Ondanks zijn inzet komen we vaak toch een scheidsrechter te kort.

Groeten, Bram de Mulder.

 

Algemene ledenvergadering verslag sponsorcommissie.

Afgelopen jaren hebben we natuurlijk niet stil gezeten als sponsor commissie, natuurlijk zijn niet alle afgewikkelde zaken direct zichtbaar.

Veel oud lopende contracten zijn vernieuwd naar de nieuwe insteek van sponsoring binnen voetbalclub Fiducia, dat maakt ook dat afspraken helder en transparant zijn tussen sponsor en de club.

Ook zijn er ondertussen gesprekken geweest tussen penningmeester en sponsor commissie, waardoor de financiële afwikkeling van de sponsor contracten beter verlopen.

We hebben veel sponsors weten te behouden in de lastige periode van Covid-19 voor ondernemers, maar een enkele bord sponsor heeft er toch voor gekozen om te stoppen met uiteenlopende redenen.

Tuurlijk proberen we deze lege plekken weer aan te vullen, maar we merken wel dat we als commissie er veel achteraan moeten. Het is natuurlijk nog steeds niet gemakkelijk voor veel ondernemers, en mensen zijn wat terug houdend.

Zijn natuurlijk belangrijke inkomsten voor de club, dat beseffen we ons wel degelijk maar niet alles is direct opgelost.

 

Na een lange periode dat we niets konden organiseren op de club heeft er in november 2021 ook weer een sponsor dag plaats gevonden.

Veel spelers en staf waren aanwezig en natuurlijk ook diverse sponsors, een collega ondernemer “Berry Knapen” heeft van zich laten horen tijdens deze bijeenkomst.

Waarna we gezamenlijk naar de wedstrijd hebben gekeken van Fiducia 1. De inwendige mens werd goed verzorgt door de specialiteiten van De Viersprong.

Een vervolg hierop zal plaats vinden bij start seizoen 2023-2024, zover nu bekend is.

 

Actueel zijn we bezig met de invulling rondom de sponsors nieuwe tenues voor start seizoen 2023-2024 voor de senioren.

Ook gaan we in gesprek met onze collega club Elsendorp om te bekijken wat de mogelijkheden zijn rondom de jeugd elftallen.

We hopen aankomend seizoen iedereen weer strak in het pak te hebben.

Reeds zijn er ook afspraken gemaakt rondom de nieuwe voetbal tassen en deze zullen snel in bestelling gezet gaan worden.

Tevens is het zo dat er gesprekken lopen om de gehele selectie van Fiducia in nieuwe trainingspakken te steken, maar dit is nog geen gelopen race.

 

Zoals jullie kunnen lezen gebeurd er van alles, en is er altijd wel wat te doen.

Zou je de sponsor commissie willen komen versterken laat het dan weten bij het bestuur, dan nemen we contact met je op.

Groeten, Frans Ploegmakers en Puck Hendriks

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Complexcommissie ledenvergadering.

Geachte leden.

Saamhorigheid en respect zijn belangrijke aspecten bij Fiducia, zowel op het sportiefvlak als daarbuiten. Daarom is het van belang dat we verbondenheid aan Fiducia moeten blijven optimaliseren. Alleen met onze vrijwilligers kunnen we onze vereniging niet overeind houden, laat staan goed functioneren. Hierbij is van belang dat eenieder zijn steentje blijft bijdragen. De takenlijst is daarom belangrijk om dit mede mogelijk te maken. Dit werpt al enkele jaren goede vruchten af, die de vereniging tot nu draaiende kunnen houden. Laten we met z`n allen zoveel mogelijk als bestuur, teamleiding en spelers dit blijven nastreven.

 

Conditie van de velden.

Al enkele jaren weten we dat de speelvelden verstoringen, qua groei, ondervinden.

Hierbij hebben we, door aanpassingen dit weten te verbeteren. Echter blijven onvolkomenheden bestaan. In het voorjaar van 2022 hebben we samen met de gemeente diverse bodemprofielen gestoken, op het hoofdveld en veld 2. Hieruit bleek dat erop het hoofdveld op diverse locaties verstoringen zitten, van verschillende aard, die de groei van het gras en ontwatering nadelig beïnvloeden. Veld 2 is van betere bodemkwaliteit. Hierdoor is groei en ontwatering wel in goede verhouding. Om de problemen op het hoofdveld nog beter te kunnen oplossen, zou het veld op de kop moeten. Echter dit gaat niet gebeuren aldus de gemeente. Alternatieven zoals extra bezandingen de komende jaren als oplossing en een enkel drain nog plaatsen, zouden bij moeten dragen tot verbetering van de groeikwaliteit en ontwatering, de komende jaren. Dit heeft de club het afgelopen jaar, in totaal, veel financiën gekost.

 

Renovatie van het hoofdveld.

In 2024 staat bij de gemeente de renovatie van het hoofdveld op het programma.

Hierdoor zal het hoofdveld dan tijdelijk buiten gebruik gesteld gaan worden. Dit gaat gebeuren in samenspraak met de gemeente. Waarschijnlijk na einde competitie, tijdens de zomerstop.

 

Engerlingen.

Dit jaar zijn we door toedoen van engerlingen en kraaien, getroffen door ondermijning van de velden. Wat zijn en doen engerlingen en /of emelten ? Engerlingen zijn larve van kevers, meikevers of rozenkevers. Ze gaan in het voorjaar op zoek naar vegetatie-eten en komen zo in de grasmat terecht. Door hun vreetgedrag eten ze de wortels van gras, waardoor het gras afsterft. Enige tijd later gaan ze eitjes afzetten, die later weer uitkomen en verpoppen etc. Kraaien weten al snel dat er voedsel voor hen te halen valt en gaan over tot het omzetten van de grasmat, om bij hun voedsel te komen. Hierdoor ontstaat het schadebeeld aan de grasmat. Snel ingrijpen is de beste manier, door het aanbrengen van aaltjes, die de engerlingen parasiteren. Het ontstane schadebeeld kan weggenomen worden door het aanbrengen van teelaarde en graszaad.

Dit heeft geleid tot een enorme schadepost voor Fiducia. Doordat dit bij veel verenigingen heeft plaatsgevonden, heeft de gemeente al aan gegeven, om dit in het najaar te evalueren en tot een financiële schikking te komen. Wat dit voor Fiducia gaat betekenen is vooralsnog onduidelijk.

 

Ledverlichting.

Fiducia heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt, om collectief mee te doen om over te gaan naar ledverlichting. Dit gaat inhouden dat we overgaan van de huidige conventionele verlichting naar ledverlichting. In kader van verduurzaming en na nauwkeurige overwegingen gemaakt te hebben, is dit tot stand gekomen. De omzetting

 

 

 

van de conventionele verlichting naar led, zou afgelopen zomer plaats gevonden hebben. Echter ingediende bezwaren op flora en fauna gebied, hebben geleid tot uitstel. Een snelle aanvang van de start ledverlichting is hierdoor onzeker geworden. Van afstel is geen sprake.

 

CV- ketels.

Het afgelopen jaar hebben we voor diverse financiële dilemma`s gestaan. Wat moet en wat kan nog uitgesteld worden. Hieronder vielen ook de cv-ketels. Deze waren tot de naad toe versleten.

Vervanging moest plaatsvinden en heeft in de zomer plaatsgevonden.

 

Energiekosten.

Zoals inmiddels iedereen met enorme energieprijsstijgingen heeft te maken gekregen, is dit ook bij Fiducia gaande. Dit betekent dat we maatregelen moeten nemen om ons hoofd boven water te kunnen houden. Enkele genomen maatregelen zijn o.a. minder vaak en lang douchen, de verwarming lager zetten en minder lang laten draaien. Aanschaf van ledverlichting. Er zijn wellicht ook nog andere minder populaire maatregelen nodig. Deze worden bekent wanneer de nieuwe energieprijzen bij ons bekent zijn.

Ook hebben we aanspraak op de gemeente gedaan. Dit zal bij evaluatie in het na-voorjaar in de gemeente aan bod komen.

Door het bestuur van Fiducia wordt altijd getracht alle liggende problemen op waarde in te schatten en daarin goede beslissingen in te nemen. Ook weer in deze zaak.

 

Tenslotte dank ik de C.C.-leden voor hun grote inzet en verantwoording en verder alle andere leden in de vereniging voor jullie inzet, voor het afgelopen jaar.

 

Bedankt voor jullie aandacht,

Frank van den Heuvel.

 

Notuliste jaarvergadering Erika van Bakel