RKVV Fiducia

Gedrag- en huisregels

Gedrag- en huisregels

Een vereniging is een samenleving in het klein. Zeker in De Rips waar Fiducia een van de grootste verenigingen is. Daar horen bepaalde regels en afspraken bij en deze dienen nageleefd te worden om het samen sporten zo plezierig mogelijk te maken. Onze vereniging heeft veel vrijwilligers. Iedereen die dus iets voor onze vereniging doet, moet erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. Fiducia is van iedereen en VOOR ELKAAR! En als je lid bent van de vereniging, heb je te houden aan de statuten en de gedrags- en huisregels van Fiducia.

 • Neem zelf verantwoordelijkheid.
 • Respect naar elkaar, medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, assistent scheidsrechter, bestuur, kantinepersoneel, trainers, leiders, vrijwilligers, sponsoren, ouders en publiek. Kortom naar iedereen.
 • Wij gaan binnen Fiducia op een goede manier met elkaar om. Dit houdt in dat, ingeval van een meningsverschil, het taalgebruik vooral op een normaal niveau blijft. Onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd.
 • De nadruk ligt op sportief spel. Opzettelijke en/of grove overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met een taakstraf, boete of schorsing.
 • Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten worden door de spelers zelf betaald.
 • Op gele kaarten voor ongepast gedrag kan het bestuur een schorsing/taakstraf verbinden (naast de straf van de KNVB). Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
 • De trainer/leider corrigeert “onjuist gedrag” van spelers. Hij wijst de speler(s) erop en zet aan tot verandering.
 • Accepteer de beslissingen van de scheids- en assistent scheidsrechter.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Bij Fiducia spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden.
 • Vertoon geen agressief gedrag en accepteer dat ook niet van anderen.
 • Eenieder langs de lijn kan opmerkzaam gemaakt worden op onbehoorlijk taalgebruik.
 • Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden.
 • Leiders/coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op.
 • Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld. In het bijzonder aan de jeugd.
 • Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (bv. bardiensten, activiteiten, etc.).
 • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Aan- of afmeldingen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een brief gericht aan de secretaris.
 • De opzegtermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
 • Trainer, technische commissie en leiders maken gezamenlijk de opstelling op donderdagavond.
 • Indien jeugdspelers beschikbaar moeten zijn voor seniorenelftallen, gebeurt dit alleen in overleg met de TC en JC.
 • Aanvoerders zijn de woordvoerders van het elftal.
 • Afmeldingen voor wedstrijden voor Fiducia 1 en Fiducia 2 bij de trainer, voor donderdag 19.00 uur. Voor Fiducia 3 bij de leider, voor donderdag 19.00. Afmeldingen voor de training (voor Fiducia 1 en 2) gebeurt telefonisch bij de trainer, bij voorkeur 1 dag voor de training.
 • Training start om 20.00 uur. Zorg dus dat je dan ook uiterlijk om 19.45 uur omgekleed op het veld staat en niet om 20.00 uur aankomen.
 • Toon aandacht op momenten dat de trainer iets uit wil leggen. Discipline!
 • Bij een blessure bel je naar de trainer of leider, of kom naar de wedstrijd of training. Voor behandeling bij blessure, neem contact op met Fysio Jeurissen & van den Ingh.
 • Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. Voor elke team is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt gecontroleerd. Pas als alles is opgeruimd, wordt er gedoucht.
 • Het materiaalhok blijft opgeruimd en dient, na gebruik, op slot gedaan te worden. De taak hier op toe te zien, ligt in handen van de trainers/leiders.
 • Het materiaalhok is niet toegestaan voor jeugdspelers.
 • De ballen, die buiten het veld worden geschoten, dienen direct te worden opgehaald. Verloren ballen worden vergoed door het team.
 • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en doucheruimte schoon te worden achtergelaten. Dit geldt voor thuis en uit.
 • Douchen is na de training gewenst en na de wedstrijd verplicht.
 • Onze spelers houden zelf het sportcomplex schoon. De mensen van de complexcommissie zijn geen loopjongens of vuilnisophalers. Deponeer afval en peuken in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Glaswerk en alcohol hoort in de kantine. Loop er dus niet mee naar het veld. Dit is ook een regel van de KNVB. Daar wordt streng op gelet en bij overtreding ontvangt de vereniging zonder waarschuwing een boete. Benadeel onze club er niet mee en houd je aan deze regel. Dit geldt overigens ook voor roken in de kantine, bestuurs- of kleedkamers.

Regels afspreken is één, regels handhaven is belangrijker. Daartoe hoort in dit reglement ook een hoofdstuk over de handhaving van de regels. In de eerste plaats is een juiste naleving van de regels de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Elk lid moet van deze regels op de hoogte zijn. Dit lijkt mooi. Toch zullen er afspraken moeten zijn van toezicht op de naleving van de regels. Dat betekent niet dat er een aantal leden moeten zijn die voor politieagent spelen. Elkaar wijzen op de regels moet! Aan het bestuur, terzijde gestaan door de commissies, is het om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden:

 • Het bestuur waarschuwt de speler/verenigingslid bij overtredingen.
 • Het bestuur kan taakstraffen opleggen.
 • Het bestuur kan de speler ontzeggen actief mee te doen aan wedstrijden en/of trainingen.
 • Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden, trainingen en alle andere verenigingsactiviteiten (volledige schorsing).
 • Het bestuur kan de spelers/verenigingsleden voor een bepaalde tijd de toegang tot het sportcomplex ontzeggen.
 • Bespreek problemen niet buitenshuis, kom ermee naar de betreffende commissie. Komen we er dan niet uit, dan ga je naar de voorzitter.
 • Bestuur en technische commissie nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing (bij opstarten procedure wordt er gehandeld volgens statuten van Fiducia/KNVB).
 • Het bestuur voert een beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen de vereniging.
 • Het bestuur bewaakt de verenigingscultuur.
 • Loop niet zomaar de bestuurskamer in, klop eerst aan.
 • Wanneer leden hun contributie niet op tijd betaald hebben, zullen er maatregelen getroffen worden.
 • Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zullen er maatregelen getroffen worden.
 • De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en).
 • Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers ten allen tijden aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij schade en/of vernieling door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernielingen zal op deze vereniging worden verhaald.

Voor wie gelden de gedrags- en huisregels

De gedrags- en huisregels gelden voor iedereen bij Fiducia. Voor bestuursleden, spelers (junior en senior), kantinepersoneel, trainers, leiders, ouders, publiek, alle vrijwilligers en eenieder die bij Fiducia betrokken is.

Waar gelden de gedrags- en huisregels

De gedrags- en huisregels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij uitwedstrijden, toernooien en andere activiteiten.