RKVV Fiducia

Verslag jaarvergadering 2018

Verslag jaarvergadering 2018

Geplaatst op: 19/09/2019

Verslag jaarvergadering 14 november 2018.

aanwezig: Bestuur: vervangend voorzitter Rob vd Einden, Eduard, Martien, Bart,Toon, Frank, Erika  en Riena

aanwezig in zaal: Françoise.

Aanwezigen leden: 21

afgemelden leden:

Rob opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Ook een welkom voor Françoise. Hij deelt mee dat zij langzamerhand haar taken weer gaat oppakken..

Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor Toon de Groot, ruim 40 jaar lid van onze vereniging en lid van de Club van 50. En voor Elly vd Broek- Klaus. Betrokken bij de club ivm medische kennis en ehbo. En verder voor het geven van cursussen betreffende AED en reanimatie binnen onze vereniging.

Vaststellen notulen  vorige jaarvergadering: Deze worden goedgekeurd.

Financieel overzicht door Toon van Zeeland. Dit word gedaan d.m.v. een powerpoint.

Opbrengsten 2017-2018 ongeveer 73000 euro, onkosten ongeveer 66000 euro. Nettowinst ongeveer 7000 euro.

Stijging tov vorig jaar ongeveer 2800 euro.

Uitleg stichting: mag per 1 januari niet meer. Het voordeel vorig jaar was bijna 4000 euro.

Batig saldo: 29000 euro.

Toekomst: de kosten zullen stijgen, verder verwachten we meer sponsorgelden.

Toon, bedankt.

Bestuursveerkiezing:

aftredend en herkiesbaar: Frank vd Heuvel en Toon van Zeeland. Beide zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Jordy Peeters, Jurjen vd Veen en Nikky Ploegmakers tellen de stemmen.

Toon 23 keer ja, Frank 23 keer ja.

Heren proficiat.

Kascontrole: de kascontrole werd uitgevoerd door Peter Willems, Hans van der Heijden en Teun Gerrits.

Zij hebben na controle, deze goedgekeurd. Hans van der Heijden bedankt. En nieuw lid kascontrole Stefan van Leuken.

Huldigen Jubilarissen:

We hadden dit jaar verschillende jubilarissen. Ad Kuijpers 60 jr. lid. (afgemeld. Griep). Toon vd Akker 50 jr. lid, niets van vernomen. Carlo Willems 40 jr. lid, afgemeld, en tevens bedankt voor lidmaatschap. Fred Hendriks 25 jr lid, afgemeld,

Nikky Ploegmakers 25 jr. lid, deze was wel aanwezig. Na een korte speech van Rob, word aan hem een oorkonde en een bos bloemen overhandigd.

Bij de andere jubilarissen, worden deze bezorgd.

Commissies:

Erika voor de jeugdcommissie;

jaarvergadering jeugd seizoen 2017/ 2018.

In april 2017 hebben we als jeugdbestuur getracht om gelijkmatige jeugdteams te vormen. De teams zijn samengesteld in overleg met de desbetreffende trainers leiders en jeugdbestuur. Jeugdbestuur heeft uiteindelijk de definitieve keuze gemaakt. Elk jaar weer blijft het een hele klus om elk jeugdteam te voorzien van leiders en of trainers. Op vele manieren hebben we personen binnen onze vereniging benaderd met de vraag wie wil en kan er iets betekenen voor onze jeugd. Het feit blijft dat onze leden moeilijk te bewegen zijn om iets te kunnen betekenen voor onze jeugd. Natuurlijk zijn we als jeugdafdeling erg blij met de taken die wel worden ingevuld d.m.v. de vrijwilligerslijst waarop senioren kunnen aangeven welke taak ze binnen de vereniging op zich willen nemen, bv het fluiten van een jeugdwedstrijd. Ook hier blijft het een verrassing komt de scheids wel opdagen of niet opdagen. De jeugdleden met name de JO15 en JO17 worden ingepland voor de kassa en loten verkoop op zondag bij de thuiswedstrijden van Fiducia 1. Ook worden ze ingezet voor het fluiten op zaterdag van enkele jeugdwedstrijden. Ook hebben enkele jeugdleden de kans gekregen om aan te sluiten bij de senioren met als doel meer uitdaging te krijgen. Voor het eerst hebben ouders zichzelf ook in mogen schrijven voor de kantine diensten op zaterdag van 9 tot 17.00 uur. Hier zijn erg veel positieve reacties op gekomen en het systeem werkt perfect. Afgelopen jaar hebben we een pietenactiviteit georganiseerd voor de 3 jongste jeugdteams de andere jeugdteams hebben een chocolade letter ontvangen. Als jeugdbestuur hebben we 2 informatie avonden voor trainers en leiders gehouden, de avonden zijn verzorgd door de 2 hoofdtrainers van Fiducia en Elsendorp. Als jeugdbestuur hebben we in totaal 6 bestuursvergaderingen gehad. Tot slot willen we iedereen erg bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan onze jeugdafdeling. Nogmaals bedankt.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat jeugdbestuur Fiducia.

Erika van Bakel.

Frank namens complexcommissie:

Verslag Complexcommissie 2018.

Zoals jullie wellicht weten, heeft de gemeente zijn handen grotendeels van de sportcomplexen weggenomen , door meerdere pakketten met daarin beschreven werkzaamheden naar sportverenigingen aan te bieden.

Hieruit kan men zelf een keuze maken voor het verrichten van deze werkzaamheden met daaraan gekoppeld financiële middelen.

Fiducia heeft hierin ook een keuze gemaakt om zelf geld te kunnen genereren.

Vanaf het voorjaar zijn we hier al mee bezig.

Door het indelen van alle leden worden vele klussen nu ondersteunt en uitgevoerd.

Dit is bij de C.C.  ook merkbaar en zichtbaar op ons sportcomplex.

Het ziet er zeer fraai uit.

Een groot compliment aan iedereen is op z`n plaats.

Helaas blijven we toch nog achter om onze doelstellingen te halen.

Dit komt mede door de gemeente waar telkens wisselingen van de wacht betreffende sport accommodaties plaatsvinden.

Hierdoor worden telkens beloftes en gemaakte afspraken doorgeschoven.

Dit betreft oa : –   nieuwe beregeningsput

  • Aanpak legionella
  • Dak kantine
  • Nieuwe veldverlichting.

Onacceptabel en betreurenswaardig.

Wij als bestuur Fiducia blijven frequent druk uitoefenen op de gemeente,

wat vroeg of laat toch resultaten gaat opleveren.

Het uitzonderlijk mooi weer van het afgelopen jaar heeft vele mooie tijden met zich meegebracht. Echter werden we in de zomervakantie bij het vele beregenen van de velden, opgeschrikt doordat het trainingsveld werd ondermijnt door engerlingen.

Grote delen van de grasmat viel te prooi.

Door snel handelen wisten we de vreterij te stoppen en meer schade voorkomen.

Het heeft wel geresulteerd  dat het veld opnieuw geprepareerd moest worden en tijdelijk  uit de roulatie genomen moest worden met daarbij een grote financiële strop.

Om positief af te sluiten , benadruk ik dat mede door jullie gezamenlijke inzet we in staat zijn om vele zaken geregeld te krijgen en daarbij aanzienlijke gelden weten te genereren voor de club.

Zonder inzet van alle leden kan Fiducia niet blijven bestaan.

Daarom een welgemeend compliment aan jullie  en bedankt hiervoor.

Ook de C.C.-leden bedank ik voor jullie grootte inzet en toewijding.

Tot zover.

Namens de Complexcommissie , Frank van den Heuvel.

Eduard namens de Technische commissie:

Verslag TC 2018

Ook dit jaar weer een verslag, noem t eerder een kleine terugblik.

Wanneer ik met deze functie start, is er een trainer en doel bekend, resultaat halen met selectie. Dit doel wordt behaald met promotie, wat destijds ook betekende dat de andere elftallen en jeugd ondergeschikt waren aan dit doel. We weten waar toe dit heeft geleid.

Keuze daarna op Maikel, mede omdat hij bereid was buiten 1, ook 2, 3 en deel jeugd op te pakken. De saamhorigheid, samenwerking, het weer een eenheid maken en prestatie. Denk dat we jaarlijks verbeteren op alle punten. Mits prestatie verward wordt met resultaat.

We presteren beter, maar resultaten blijven achter. Doelstelling van het 1e moet nog jaarlijks worden bijgesteld. Waarom?

Vanaf de promotie, hebben veel spelers van het team afscheid genomen. Er zijn gedurende de seizoenen jongens van t 2e en jeugdspelers ingestroomd. Ook een aantal langdurige blessures en veranderingen in thuissituaties. Welke ook een reden zijn waardoor we meer tijd nodig hebben een nieuw team te smeden.  Zoeken naar het juiste spelsysteem cq strijdplan en opstelling. Hier worden de aanvoerders bij betrokken.

Maar dan heb je nog te dealen met een kleine selectie, je daar ook nog iedereen op 1 lijn moet krijgen en houden. Er altijd nog een paar zijn die t net iets anders zien, er een andere draai aan willen geven, of waar t niet snel genoeg gaat. Maar ook deze spelers heb je hard genoeg nodig.

De dooddoener, als je ze zelf niet maakt, dan heb je veelal kans dat je ze op den duur om je oren krijgt. Wat ons genoeg is overkomen.

Dan hebben we kritische supporters langs de kant. Kritisch is alleen maar goed, zo lang we maar bij de Eric Meijers uitspraken wegblijven.

Hoe zien we de toekomst?

Maikel en ook ik hebben vertrouwen in de jongens,  ze brengen meer voetbal, teamgevoel wordt beter. Maar we zijn voor ons gevoel nog niet klaar: We moeten t tij nog keren, er komen nog spelers terug van blessures, en de jeugd is nog volop in strijd voor een basisplaats. Pas dan kunnen we ons echt gaan meten. De nieuwe basis van Fiducia voor de komende seizoenen begint aardig vorm te krijgen.

Wij hebben er nog Fiducie in, het is nu richting volgend seizoen aan TS om te evalueren. Bij deze ook de vraag aan het bestuur om dit te doen. Zo ook de aanvoerders met selectie om trainer en TS te beoordelen.

Ja, ook de TS, want voor mezelf sprekend, ben ik me ook bewust dat de tijd dringt. Mijn termijn is aan t verstrijken. Al in mijn 5e jaar en dan overweeg je of er een frisse wind moet gaan waaien. Ben immers ook maar een passant in mijn taak.

Binnen TC en TS voorzie ik mijn taak om alles op 1 lijn te houden bij de afspraken die we vooraf en tussendoor maken. Daar zullen afspraken bij zijn waar ik me ook bij neer moet leggen, het is immers niet alleen mijn idee wat telt. Ik ben me bewust dat ik het niet voor iedereen goed kan doen. En neem verantwoordelijkheid voor de gemaakte beslissingen.

Hierin ben ik behoorlijk standvast. Zeker als beslissingen niet unaniem gemaakt zijn. Dan wordt t je wel eens heel lastig gemaakt om bij gemaakte beslissingen te blijven. Maar je moet wel om geloofwaardig te blijven. Wat af en toe kan leiden tot vervelende situaties.

Ik doe t op mijn manier, ik zeg niet dat t anders kan. Is dit wel wat er gevraagd wordt?  Ik denk wel dat de keuze van voortzetting voor Fiducia dit jaar een belangrijke is.

Verder nog te benoemen:

Bij jeugd mis ik nog steeds selectiespelers als trainer. Heren er is voelbaar druk, wil men resultaat? Dan denk ik dat ook dat hier de basis moet liggen voor de toekomst. Hoe zouden jullie t vinden, een ouder voor de selectie?

Binnen TC een pluim aan Hans vd Heijden, want hoe vlug hij zich zijn taak meester heeft gemaakt dat is ongekend, een voorbeeld voor iedereen.

Fiducia 2 draaide een goed seizoen, de tweede plek was binnen bereik. Net niet gehaald. Raakte hun leider kwijt. Nu bezig om zelf de goede lijn voort te zetten. Een leider en vlagger zijn welkom.

Fiducia 3 draait naar mijn weten.Waar je problemen verwacht met een grote selectie en vele wisselingen in samenstelling van het team. Heeft dit men nagenoeg onder controle. Onlangs nog een record of records, welke weet ik niet, maar in 3 min 52 3 keer scoren en 2-1 voor staan. Dan heb je er volgens mij een paar te pakken.  Een vlagger is ook hier altijd welkom.

Rest me verder iedereen te bedanken, Trainer, spelers, scheidsrechters, supporters, kantine-, complex- en jeugdcommissie, veld controleurs, Harrie voor de scheidsrechters te ontvangen, de poetsdames, de technische staf en mijn mede TC leden.

Frans Ploegmakers doet een woordje namens de sponsor commissie en de stichting:

Frans verteld dat het goed gaat met de sponsors, de meeste borden zijn vol en er volgen er nog. Verder doet het een kort verslagje over het opheffen van de stichting. Hierbij zat niet alleen Frans maar ook Cos Schrama en Tom vd Mortel. Per 1 januari mag dit niet meer. Samen met Toon onze penningmeester gaan zij het opheffen vd stichting regelen.

Maikel vd Rijt, onze trainer geeft een uitleg op de vraag over de doelstelling van de teams.

TC en 3 aanvoerders komen wekelijks bij elkaar. Zij bepalen zelf de doelstelling mede.

Frans vraagt, is het geen idee om een a4 met doelstellingen te maken.

Jeugd klaarstomen voor de senioren, daar zijn we 3 jaar geleden mee begonnen.

Grotendeels gelukt, zij hebben er plezier in.

Rondvraag: Herman de Groot, Hans vd Heijden, Gerben van Duijnhoven.

Herman: 6 tafels en 20 stoelen nieuw, hij snapt de logica van deze verdeling niet. Tafels zijn wel zeer klein. Drank en papier passen er niet op met kaarten. Waarom geen overleg hierover met de gebruikers.

Entreeprijzen  omhoog van 2 euro naar 2,50. Dit is bij de meeste andere verenigingen al zo. Dit nemen we als bestuur mee op volgende vergadering.

Opmeten reclameborden, de maten kloppen niet. Dit zijn echter de oude borden, die nieuwe borden zijn wel goed van maat.

Frans antwoord: dit moeten we wel aanpassen op sponsorcontract. Goede maten worden doorgegeven.

Wat betreft de maten van de tafels. Martien vraagt Marinus Verheggen om hier naar te kijken.

Hans van der Heijden: Ik vond het vorig jaar maar een matige seizoensafsluiting. . de organisatie was beter, dan de opkomst.

Dit komt ook vooral omdat ze niet tegelijk afsluiten, het is moeilijk dit te plannen. Zeker met verschillende einddata van de teams. Hopelijk gaat het dit jaar beter.

Gerben van Duijnhoven: De stelling onder de uitnodiging. 75 jaar Fiducia september 2020.

gaan we dit halen. Hierover volgt een korte discussie. Heeft iedereen het gezien.

Hij vraagt of er al een commissie is samengesteld. Dit is nog niet gebeurd, maar binnen het bestuur al wel over gesproken. Aktie volgt.

Verder de vraag over de vrijwilligerslijst. Het kan toch niet zo zijn, dat het de bedoeling is dat mensen zich opgeven bij hun eigen commissie. Dan schieten we er niets mee op.

Dit hebben we al gezien en over gesproken, hier gaan we zeker iets meedoen.

Of leden van een commissie kunnen worden uitgesloten of tenminste 1x  een taak minder. Hierover zijn we het nog niet eens. Nemen we ook mee naar onze bestuursvergadering.

Loterij: interne mail. De gedachte om minder loten te verspreiden onder de leden en de loten dan van 50 eurocent naar 1 euro te doen.

Dit ivm met het vele schrijfwerk dat hieraan ook verbonden is. 25 loten ipv 50 loten per lid.

D’n Aftrap: de loterij moet extra zijn, wanneer gaan we die houden.

Ivo: hij oppert om de loten uit te delen tijdens een wedstrijd, dit is moeilijk ivm de winterstop.

Hij wil dit wel bij het 2e doen.

Meerdere vinden dit een goed idee.

Teun Gerrits: hij vind de vrijwilligerstaak toch logisch. Het is zeker goed dat er een boete opstaat, bij niet op komen dagen.

Met afkopen, krijg je een omgekeerde wereld.

Boete niet betaald is niet spelen.

Aanbesteding door gemeente: we krijgen een vast bedrag van de gemeente en moeten hier onze onkosten voor buitenonderhoud van betalen. Door vrijwilligerswerk dat we samen moeten doen, kunnen we hier geld op besparen.

DIT ZULLEN WE ECHTER SAMEN MOETEN DOEN.

Rob sluit de vergadering, bedankt iedereen.