RKVV Fiducia

Ledenvergadering

Ledenvergadering

Geplaatst op: 23/09/2017
De Rips, 19 september 2017
Geachte leden van RKVV Fiducia,
Op woensdag 25 oktober 2017 vindt onze algemene ledenvergadering plaats in de kantine op  “sportpark De Blaarpeel”. De vergadering zal beginnen om 20.00 uur.
Op de agenda staan de volgende punten:
  • Opening door de voorzitter.
  • Het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar. De notulen zijn beschikbaar op de website van Fiducia: www.fiducia-online.n
  • Het financiële verslag.
  • Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Françoise vd Broek, Eduard vd Heijden, Martien Ploegmakers. Het bestuur draagt Erika van Bakel voor als kandidaat voor de jeugdcommissie.
Mocht u zelf in het bestuur plaats willen nemen, dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris met bijvoeging van 3 handtekeningen en ten minste 1 week voor aanvang van de vergadering.
  • De kascontrole.
  • Pauze.
  • Huldiging jubilarissen.
  • Het woord aan de commissies.
  • Rondvraag.
  • Afsluiting van de vergadering.
Natuurlijk hopen wij dat u allen aanwezig kunt zijn op de vergadering. Mocht u onverhoopt niet  kunnen komen graag afmelden bij Riena vd Heuvel. Dit kan per mail h.vandenheuvel1@telfort.nl  of per telefoon 06-21868662.
Namens het bestuur
Het secretariaat.